Företagets fokus är Fred och Utveckling inom och mellan människor, grupper, organisationer och länder

Organisationspsykolog Frida Kristina Nilsson

Samarbetet med Frida gav väldigt mycket till vår organisation. Hennes förmåga att omsätta psykologisk vetenskap till praktiskt användbara metoder var en stor tillgång för oss. Frida upplevdes som uppmärksam och tillmötesgående och hennes förmåga att snabbt förstå våra utmaningar, och sedan komma med konkreta förslag på fungerande lösningar, var särskilt framträdande.

David Nyman, Avdelningschef Riskhantering, Storstockholms brandförsvar

Frida arbetar med att utveckla relationer i verksamheter med hjälp av handfasta metoder för att förbättra samarbetet mellan individer, roller, grupper och organisationer. Fokus ligger på att förena individuell utveckling, grupputveckling, organisationsutveckling och samhällsutveckling. Frida arbetar även med medling mellan såväl individer som grupper. Frida arbetar även med att öka den emotionella intelligensen i organisationen och har skrivit flera böcker om känslor och att hantera dem både med learskaps och individfokus. För mer info se www.agdinakanslor.se

Frida arbetar ifrån synsättet att fred är eftersträvansvärt  för att arbeta mot hållbar, reell utveckling. Att identifiera olika viljor inom en organisation och skapa fred mellan dem är viktigt för en organisations utveckling. För en ledare är utmaningen att skapa fred inom sig och de olika viljeströmningarna och känslorna som finns där genom att aktivt välja riktning och på den grunden arbeta med att utveckla sitt ledarskap. I ledningsgrupper är utmaningen ofta att enas kring det gemensamma målet och kunna släppa egna agendor för att gemensamt arbeta med gränsöverskridande frågor. Forskning visar att det även är viktigt att känna till de andra ledningsgruppsmedlemmarnas individuella mål i sina verksamheter och vartåt de är på väg för att kunna arbeta effektivt tillsammans. 

Frida arbetar utifrån modellen “Känslopaletten: Äg dina känslor”. Genom att förstå hur ens egna och andras känslor fungerar och hur olika personer reagerar på olika känslo-uttryck så kan personer utvecklas i sin förmåga till samarbete och bemötande av olika kunder/klienter.

När en organisation genomgår en svårt tid av någon anledning så kan olika känslouttryck bli extra starka och våra olikheter kan bli tydligare. Detta kan vara en källa till både personlig utveckling och utveckling av samarbets-relationer i en organisation.

Frida har en gedigen kunskap kring samarbete mellan arbetsgrupper bl annat Relational Coordination (RC) och på medling.

Frida arbetar med ledarskapsutveckling i ledningsgruppsarbete eller igenom personliga speglingar av högre chefer. Hon stöttar även ledning i  långsiktigt arbete i organisationer som genomgått trauma.

Organisationsuppdrag: Fred och Utveckling

Frida arbetar med att stärka relationerna i en organisation och få in ”streetsmarta” arbetssätt över både discipliner och enheter i redan etablerade byråkratier. Metoden möjliggör för individer i olika roller att fungera tillsammans med gemensamt mål och delad kunskap och hysa respekt för varandra och varandras arbete.

Teoribakgrunden till arbetet är bl.a. Relational Coorination (RC) som har en gedigen forskningsbas, som visar på att relationer mellan människor i olika roller – som formellt kan vara långt ifrån varandra – är viktiga för organisationers effektivitet. Speciellt gäller det i komplexa miljöer, där oväntade situationer uppstår som kräver kreativitet och nya samarbeten för att lösas. Frida hjälper organisationer att låta byråkratin underlätta arbetet i vardagen, utan att att vara ett hinder för de kreativa lösningar som behövs när det oväntade uppstår.

Frida är inriktad på att arbeta med organisationer på två sätt:

1. Organisationer i pågående förändringsprocesser: Konkret arbete med förändringsmodeller som involverar människor med olika erfarenheter och perspektiv tidigt i processen. Genom detta utvecklas samarbete över gränser, samtidigt som lösningar växer fram. Ofta sker arbetet i workshopsformat, efter förberedelser i en planeringsgrupp. Där det bedöms som effektivt för processen kartläggs existerande relationer samt var i organisationen behoven av förändringar är störst.

2. Organisationer där starka spänningar uppstått och där läget bedöms som akut: Frida bistår med att ge ledningen en oberoende kartläggning och analys av nuvarande situation, bl.a. med hjälp av djupintervjuer på olika nivåer i organisationen. Tillsammans med ledningen utarbetas därefter en handlingsplan för krishantering samt en vision och ”roadmap” för arbetet framåt. I akuta situationer där sprickor uppkommit, är ofta försoningsarbete en del i insatsen.

Medling och internationellt arbete

Frida har arbetat med Fredsarbete i mellanöstern på Folke Bernadotteakaemin som senior Learskapsspecialist. Hon har bl.a. arbeta med att starta upp ett nätverk för unga fredsarbetare i Irak i samarbetet med FN (UNFPA) och Irakiska regeringen. Hon har även fått det hedersamma uppdraget att handleda de kvinnor ur Svenska medlingsnätverket för kvinnor som arbetat som mentorer för Palestinska unga fredsarbetare i deras roll som mentorer.

Frida är internationellt ackrediterad CEDR-medlare (CEDR – Center for Effective Dispute Resolution). Hon arbetar med medling på individ-, organisations- och gruppnivå. Hon är även utbildad handledare i metodiken Future Search.

I klassiska förhandlingar kan dödlägen uppstå när parterna (individer eller grupper) fokuserar på en situation ur låsta lägen. Det kan då vara till stor hjälp med en oberoende medlare som hjälper till att öppna upp perspektiven och får båda parter att se kreativa nya lösningar under trygga förhållanden. Även i organisationer kan man behöva medla mellan olika viljor i organisationsutveckling av olika slag. Frida är tillgänglig för medlingsuppdrag både i de fall behovet dyker upp i samband med organisationsförändringar och i fristående medlingsuppdrag och utför medling både mellan enskilda individer/parter och mellan arbetsgrupper.

I medling mellan arbetsgrupper arbetar Frida med olika metoder. Storgruppsmetodiken Walk In The Woods är en effektiv metod för medling mellan grupper, som möjliggör många intressenters närvaro och involvering under medlingsprocessen. Future Search är en metod som används för att utveckla samarbeten mellan grupper som delar en gemensam utmaning, men i övrigt kan ligga långt ifrån varandra kulturellt eller målmässigt.

Försoningsarbete mellan människor, organisationer och länder är ett av Fridas intressen. Tillsammans med kollegan Elin Kjellenberg utförde hon en studie, publicerad i en av APA:s, (American Psychology Association), peer reviewed tidskrifter, som bl.a. visar på hur inställningen till mänsklig ondska påverkar måendet hos personal som arbetar med krigsskadade. Inställningen till mänsklig ondska är en faktor som även visat sig vara viktig i arbete med försoning. Ett steg i att närma sig varandra är att erkänna sin egen brist och den andres styrka. I en fungerande organisation hjälps man åt att få varandras styrkor att växa.

Frida har erfarenheter från många olika kulturer. Förutom arbetet på FBA i mellanöstern har hon bl.a. arbetat i Syrien med utbildning av handledare i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT) som lär barn och ungdomar hur de kan hantera och överkomma sina trauman. Hon har även arbetat med Focus Buissiness School i Colombia. Där har hon utbildat kursledare i metoden som hjälper fattiga att förvalta sin ekonomi och starta egna företag. Hon har studerat och bott i Sydafrika och USA under två olika perioder och arbetar gärna med ett internationellt perspektiv.

På fritiden gillar hon att koppla av vid sitt piano, och hon trivs med att vara aktiv på olika sätt. T.ex. genomförde hon halvklassikern under 2014/2015.

Kontakt 

Email: frida@fridakab.se

Telefon: 073-6936878

Besöksadress: Alströmmergatan 45

Frida Kristina Nilssons CV

Workshop med konstnär Cecilia Ömalm